IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. artbut jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ARTBUT Artur Pankiewicz, Buska 8/19, 15-864, Białystok, kontakt@artbut.pl. artbut zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

wzór formularza reklamacyjnego

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Produkt (nazwa) ………………………………………………………………………………………………

Data nabycia …………………………

Opis (sposób lub przyczyna powstania) uszkodzenia : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane Klienta:

Imię: …………………………………

Nazwisko :…………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………

kod poczt.:…………………………

miejscowość:………………………………………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………..

Preferowana forma uznania reklamacji Proszę zaznaczyć odpowiedni punkt:

1. Naprawa uszkodzenia 

2. Nowy taki sam model

4. Zwrot kosztów zakupu* 

*) tylko w przypadkach gdy :

- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,

- wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Data i podpis Klienta…………………

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Decyzja Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie* / negatywnie *

*) niepotrzebne skreślić 

Data i podpis sklepu ……………………………

Opis procedury reklamacyjnej:

- Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

- Cały asortyment objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta.

- Reklamowany towar należy przesłać na adres: Artbut Anna Pankiewicz ul.Buska 8/19 15-864 Białystok

- Koszt dostarczenia reklamowanego przedmiotu do sprzedającego ponosi kupujący.

- Do reklamowanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny z opisem wady, danymi osoby reklamującej.

- Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona..

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

-Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

-Rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy można uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.

W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

PLATFORMA ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, można złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy link do platformy ODR

ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. artbut podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić artbut o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ARTBUT Anna Pankiewicz, Buska 8/19, 15-864, Białystok, kontakt@artbut.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. artbut zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.